ร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต

Be BUDDHAWAJANA  World

พุทธวจนสถาบันได้ ปักหมุดตามที่อยู่ของตนเองลงบนแผนที่ เป็นเครื่อข่ายพุทธวจนกระจายอยู่ทั่วโลก ประกาศตนเป็น ผู้ใช้คำพระศาสดาเท่านั้นในการศึกษาธรรม และเชิญชวนผู้อื่นให้เข้ามาศึกษา (Be Buddhawajana World) ตามคำบาลีที่ว่า “เอหิปสฺสิโก” จนวันนี้มีชาวพุทธผู้หยั่งลงมั่นในพุทธวจน มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาตามบัญญัติของพระศาสาดา ที่ว่า “ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน” เลื่อมใสอย่างยิ่ง ในตถาคต ถึงที่สุดโดยส่วนเดียว

bb

ขอเชิญชวนพุทธวจนสถาบันทั่วโลก “ร่วมกันแสดงความรักและศรัทธาในตถาคต” ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 แสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาอันหยั่งลงมั่น ในคำสอนขององค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้กระทำตนเป็นหนึ่งใน “รัตนะ 5” (บุคคลผู้เป็นเหมือนแก้ว 5 ประการ หาได้ยากในโลก) ให้ชาวพุทธได้รับรู้เป็นการทั่วไป ไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบต่อกันไป อันเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรม (ผู้สำรองที่นั่ง 5,000 คนแรก และอยู่ร่วมจนจบงาน จะได้รับหนังสือพุทธวจนปิฎก[เล่มที่ 11] 1 เล่ม)

โดยจะจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

  1. 1.        BB World on Stage แสดงความเป็นมาของหลักฐานในคำสอนของพระพุทธเจ้า การเปิดตัวพุทธวจนปิฎกครั้งแรกของโลก ร่วมกันสาทยายธรรม เจริญอานาปานสติ และการแสดงธรรมพุทธวจนบรรยาย “รักและศรัทธาตถาคตสู่วิมุตติ” โดยพระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

โดยสำรองที่นั่งได้ที่ bbworld.seat@gmail.com หรือ โทร: คุณฉัตรฤดี  089-920 8017,                                  คุณประพันธ์  081-551 1255, คุณกาญจนา   081-443 6029, คุณเฉลิมพงษ์  085-489 1012

  1. 2.        BB World Expo ร่วมสนับสนุนจัดแสดงสินค้าหรือสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนำพุทธวจนเข้าไปเป็นส่วนของสินค้านั้นๆ  โดยแจ้งความจำนงได้ที่ bbworld.booth@gmail.com หรือ โทร: คุณจิตรลดา 094-419 8680
  2. 3.        BB World Gallery ร่วมจัดแสดงนิทัศการ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธวจน ของพุทธวจนสถาบันต่างๆทั่วโลก โดยแจ้งความจำนงได้ที่ bbworld.exhibition@gmail.com หรือ โทร: จันทร์จิรา 081-844 5592

 

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนตามกำลัง เพื่อการจัดงานสามารถบริจาคได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี)
ชื่อบัญชี มูลนิธิ พุทธโฆษณ์
เลขที่บัญชี 318 249608 6

รายได้ทั้งหมดหลังจากใช้เพื่อการดำเนินงานแล้ว มอบให้องค์กรการกุศลเพื่อเผยแผ่พุทธวจนต่อไป

วัน เวลาและสถานที่จัดงาน
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 19.00 น.
@ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  • 2014-03-22 15:06:36